เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564(ซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี)