เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564(จ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม AI พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ (ครั้งที่ 2)