เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564(ระบบจำลองการควบคุมสั่งการเพื่อการตัดสินใจของเมืองอัจฉริยะต้นแบบ (ครั้งที่ 2)