เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564(ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาศาสตร์ข้อมูล จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่ 2)