เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม(ซื้อระบบหุ่นยนต์ต้อนรับ (Reception AI Robot) พร้อมระบบพื้นฐาน(Infrastructure) เพื่อการเรียนรู้ของ AI Hub และการพัฒนาซอฟต์แวร์