เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 4 รายการ)