เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรภายในสถาบัน)