เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม(จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์การและกรอบอัตรากำลัง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระยะที่ 2)