เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อซอฟต์แวร์ simulation  สำหรับระบบโลจิสติกส์ขั้นสูง)