เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม(จ้างจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา)