เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม(จ้างพัฒนาเว็บไซต์สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง (SEP Solution Database) ของโครงการพัฒนาคลังความรู้การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบเว็บไซต์)