เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 6 เครื่อง)