เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(ซื้อโปรแกรมสำหรับบูรณาการ การจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ 1 โปรแกรม)