ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่น (Increase the Efficiency of Local Administration)” รุ่นที่ 2  ณ จังหวัดระยองและเกาะเสม็ด