สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564