สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564