เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(ซื้อโปรแกรมสำหรับบูรณาการการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ (Intelligent Warehouse Management System) จำนวน 1 โปรแกรม)