สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565