ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligence Tourism Lab พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน

1. ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligence Tourism Lab พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน

2. ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligence Tourism Lab พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligence Tourism Lab พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

4. รายการประกอบแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligence Tourism Lab พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

5. แบบปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี (งปม. 2565)

6. แผนการใช้วัสดุในประเทศ ปรับปรุงชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

7. BOQ เปล่าตารางแผนการใช้วัสดุในประเทศ ปรับปรุงชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

8. BOQ งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligence Tourism Lab

9. BOQ เปล่า งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligence Tourism Lab