ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovation Lab for Active Aging พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน

1. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovation Lab for Active Aging พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน

2. ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovation Lab for Active Aging พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovation Lab for Active Aging พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน

4. รายการประกอบแบบจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovation Lab for Active Aging พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน

5. แบบปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี (งปม. 2565)

6. แผนการใช้วัสดุในประเทศ ปรับปรุงชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

7. BOQ เปล่าตารางแผนการใช้วัสดุในประเทศ ปรับปรุงชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

8. BOQ งานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovation Lab for Active Aging

9. BOQ เปล่า งานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovation Lab for Active Aging