เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 เพิ่มเติม(จัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี)