ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา

2. รายละเอียดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา

3. ตารางราคากลางซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา