เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 เพิ่มเติม(จ้างเหมาบริการจำนวน 5 รายการ)