ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 4

ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น ๕ อาคารบุญชนะ อัตถากร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 880,000.- บาท (-แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)