ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 4

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกวดจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 4

2. ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร จำนวน 1 งาน

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร จำนวน 1 งาน

4. แบบ 1 ปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร

5. แบบ 2 ปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร

6.แบบผังห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร

7. แผนการใช้พัสดุ งานปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร

8. BOQ งานปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร

9. BOQ เปล่า ปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร จำนวน 1 งาน