ร่างประกวดราคาจ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโลยี Social Listening ต้นแบบ สำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (GovLab) จำนวน 1 ระบบ

1. ร่างประกวดราคาจ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโลยี Social Listening ต้นแบบ สำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (GovLab) จำนวน 1 ระบบ

2. ขอบเขตงานจ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโลยี Social Listening ต้นแบบ สำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (GovLab)

3. ราคากลางจ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโลยี Social Listening ต้นแบบ สำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (GovLab)

4. BOQ งานจ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโลยี Social Listening ต้นแบบ สำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (GovLab)

5. BOQ เปล่า งานจ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโลยี Social Listening ต้นแบบ สำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (GovLab)