เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566(ซื้อชุดควบคุมไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบัน พร้อมค่าติดตั้ง (Ring Main Unit) จำนวน 2 ชุด)