ยกเลิกประกวดราคาจ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์ สำหรับนักพัฒนาเมือง ท้องถิ่น ชุมชนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)

ตามประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์ สำหรับนักพัฒนาเมือง ท้องถิ่น ขุมชนอัจฉริยะ จำนวน ๑ ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 นั้น
เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 1 ราย ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด