เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566(ซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 3 ชุด)