ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 3 ชุด (ครั้งที่ 3)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เนื่องจาก ผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน 1 ราย เสนอราคาสูงเกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ