ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำระบบริเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโลยี Social Listening ต้นแบบ สำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Govlab) จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 2 ราย เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค ถูกต้องตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด เพียงรายเดียว