ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์อัจฉริยะครบวงจรเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในโลจิสติกส์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ครั้งที่ 3

2. TOR ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ครั้งที่ 3

3. ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ครั้งที่ 3

4. BOQ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ครั้งที่ 3