เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(ซื้อระบบห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมนักพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ระดับชุมชนและท้องถิ่น)