เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566(จ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน)