เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566(ซื้อโปรแกรมสำหรับควบคุมและสร้างคอมพิวเตอร์เสมือน พร้อมด้วยระบบบริหารส่วนกลางสำหรับคอมพิวเตอร์เสมือน)