เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช เพื่อเป็นศูนย์หนังสือและแหล่งเรียนรู้ของสถาบัน)