เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 อาคารชุบ กาญจนประกร สำหรับเป็นพื้นที่การเรียนรู้และนวัตกรรม)