ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบันประจำปีงบประมาณ 2567

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบันประจำปีงบประมาณ 2567

2. ขอบเขตงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบันประจำปีงบประมาณ 2567

3. ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบันประจำปีงบประมาณ 2567