ราคากลางจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน