เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่ สนับสนุนระบบสารสนเทศ จำนวน 2 เครื่อง)