เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566(ซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ)