เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566(จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน)