เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ที่นั่ง พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 32 ชุด)