ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และภูมิทัศน์เพื่อรองรับการเรียนรู้ของชุมชนสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ