เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ จำนวน 7 รายการ)