เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)(โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้อมูลพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ชั้น 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)