ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้อมูลพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ชั้น 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร