เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566(ฐานข้อมูล จำนวน 5 รายการ)