ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุและป้องกันอัคคีภัย ประจำอาคารนิด้าสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน