ยกเลิกประกาศประกวดจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช เพื่อเป็นศูนย์หนังสือและแหล่งเรียนรู้ของสถาบัน (ครั้งที่ 2)